Software-Update für Empfänger GR-12 HoTT + 3xG + 3A + Vario, Version V201B1
Software-Update Empfänger GR-12 HoTT 3xG - Version V202
Software-Update Empfänger GR-12SH HoTT 2.4 GHz +3xG 6 K. HoTT - Version V202